За нас

СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА“ (ТИЗ) – гр. Пловдив е юридическо лице с нестопанска цел с частна полза, вписано в Пловдивския окръжен съд. В състава на клъстера са привлечени ключови представители на частния бизнес, НПО и Висши учебни заведения, активно работещи в сферата на строителството, проектирането и регионалното развитие, което гарантира постигането на общите клъстерни цели.

Всички членове на клъстера ще участват в изпълнението на общите клъстерни дейности и се ангажират с:

   –  Проучване и разработване на политика в областта, касаеща дейностите по устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството на всякакъв вид строежи, в т.ч. инфраструктурни, индустриални и жилищни обекти.
   – Съдействие на членовете на клъстера за установяване на търговски контакти в страната и чужбина.
   –  Защита на интересите на членовете на клъстера пред правителствените, държавните и местни организации, както и пред международни организации.
   –  Защита на социалните и икономически интереси на своите членове.
   –  Подпомагане на инвеститорите за развиване на индустриални и логистични зони, отговарящи на най – новите световни стандарти, както и при реализирането на успешни модели за изграждане и функциониране на такива зони.
   –  Съдействие на членовете на клъстера при кандидатстването по различни проекти и програми, в т.ч. финансирани от Европейските фондове и Световната банка.
   –  Формулиране на общи становища относно съществуващата нормативна уредба, засягаща дейността на членовете на клъстера, както и предлагането на нови решения на правилата, регламентиращи същата дейност.

Регионална политика на

„КЛЪСТЕР ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА“

Клъстера допринася за развитие на регионалната политика чрез:

Привличане на чуждестранни инвеститори и създаване на нови работни места – участието в клъстера на специализирани дружества – индустриални зони, където са създадени условия за инвеститорите бързо и лесно да стартират производство е предпоставка за създаване на работни места в региона. Участието на административния екип и управителното тяло на клъстера в международни инвестиционни форуми с цел привличане на инвеститори предполага провеждането на активен маркетинг за привличането им, както на територията на област Пловдив, така и целия Южен Централен Район на планиране в България.

Развитие на експортния профил на региона – чрез привличане на съвременни производства и предоставяне на отлични логистични възможности се създават условия за развитие на предприятия с експортна насоченост. Инвеститорите към които е насочен клъстерът са в сектори в традиционно експортен потенциал.

Увеличаване на произведената продукция в региона – създаване на условия за привличане на инвеститори и предлагане на услуги по изграждане на съвременни, добре функциониращи индустриални предприятия и функционираща инфраструктура ще даде възможност за по – продуктивна среда за бизнеса, което води до увеличаване на произведената продукция в региона.

Институционална подкрепа на

„КЛЪСТЕР ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА“

Създаването и развитието на клъстера е в съответствие с основните стратегически документи на областно и общинско ниво. Клъстерът има подписани споразумения с Община Куклен и Община Марица за взаимодействие, водени от общите стратегически насоки за привличането на инвестиции. Основни цели на споразуменията са:

 • – Изграждане на съвременна инфраструктура в Република България, т.ч. в региона на община Раковски и област Пловдив.
 • – Привличане на средства за развитие в Република България, в т.ч. в региона на община Марица и Куклен и област Пловдив.
 • – Насърчаване на дейността по привличане на инвестиции.
 • – Участие в програми за професионално обучение и квалификация на кадри.
 • – Участие в Международни програми за развитие на местното управление.
 • – Подобряване на взаимодействието между администрацията и инвеститорите, развиващи дейност в Република България, в т.ч. в региона на община Раковски и област Пловдив.

Клъстерът и общинските ръководства ще си сътрудничат при извършване на проучвания, изготвяне анализи и събиране на информация за икономическото състояние на предприятията на територията на региона от гледна точка на нуждите на регионалното развитие, като поддържат база данни за всички потенциални обекти за инвестиции и за български или чуждестранни физически и юридически лица търсещи партньори за реализация на инвестиционни проекти. За целта ще се реализира и постоянно взаимно информиране за установените контакти, проведените срещи и проявения интерес за извършване на инвестиционна дейност.

Стратегия и потенциал за развитие на

„КЛЪСТЕР ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА“

Клъстерът е сферата на услугите. Структурата за реализация на продуктите – осъществяване на дейности по устройствено планиране, инвестиционно проектиране и строителство и поддръжка на всякакъв вид строежи, в т.ч. инфраструктурни, индустриални и жилищни, е насочена към регионалния и националния пазар. Клъстерът ще се насочи и към привличане на инвеститори към създадените индустриални зони, членове на клъстера. В бъдеще клъстера ще се насочи към външните пазари като участник в изпълнение на индустриално и инфраструктурно строителство. Всяка една от компаниите в клъстера притежава самостоятелна експертиза било в проектирането, строителството или регионалното развитие, но обединение в клъстер те ще създадат критична маса, за да предлагат пакетна услуга „проект под ключ“ на инвеститорите на регионално и национално ниво.

Анализът на развитие на сектора строителство и проектиране показва следните промени в конкурентната среда:

 • – Нараства търсенето на „проекти под ключ“ от проектирането до изграждането и последваща поддръжка на сградите и инфрструктурата са неразделна част от пакета услуги, които се предлага на инвеститорите.
 • – Ръст на използването на модели, основани на партньорството. Строителната индустрия се характеризира с наличието на много малки и средни фирми. Предлагането на клиента/инвеститора на пълен пакет изисква сътрудничество между различните фирми, участващи в цялостния процес от проектирането до изграждането и поддръжката на обектите. Това ще му спести много време и разходи при реализацията на инвестиционния проект в сравнение с процеса на работа с различни независими фирми. Взаимодействието може да се реализира успешно чрез общ достъп до информация, общи обучителни процеси и презентации на инвестиционни проекти.
 • – Увеличава се конкуренцията в сферата на проектирането и в изискванията към експертизата на строителните екипи. Това дава на членовете на клъстера предимство пред големите фирми, които по принцип нямат тази гъвкавост.
 • – Наличието на различни квалификации при строителите се превръща в конкурентно предимство при кандидатстване по различни търгове на общинско, държавно ниво или на ниво частни инвеститори. Това означава, че строителните фирми трябва да имат достъп до общи бази данни и лесно да формират екипи, отговарящи на изискванията на инвеститорите.

„КЛЪСТЕР ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА“ може да бъде и ваш ценен партньор. Свържете се с нас.

Show Comments