Съобщение 24.10.2018

Ръководството  на  СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР  ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА  ЗОНА“,  Бенефициент по  проект: „Таргетирано  Развитие и Актуализация на   Клъстерни  Информационни  Активи –  ТРАКИА“, Договор №  BG16RFOP002- 2.009-0045 – С01

  Съобщава , че е публикувана  Публична  покана  за  събиране  на  оферти  за  избор на  изпълнител по  реда  на  ПМС 160 с  предмет :  Осигуряване на самолетни билети и хотелско настаняване за 6 участника за 4 пътувания (по две в Германия и в Норвегия)

Обособена позиция № 1: Предоставяне на услуги за пътуване и хотелско настаняване до Германия – 2 бр., осигуряване на нощувки за 6 участника, 4 нощувки, 5 дни за всяко едно пътуване.

 Обособена позиция № 2: Предоставяне на услуги за пътуване и хотелско настаняване до Норвегия – 2 бр., осигуряване на нощувки за 6 участника, 5 нощувки, 6 дни за всяко едно пътуване.

Обща прогнозна стойност на процедурата:  53 980.91   петдесет  и три  хиляди  деветстотин  и осемдесет  лева  и 91 стотинки). без ДДС. Определената  от  Възложителя  прогнозна  стойност  се  явява  и максималната  по  обявената  процедура.

Краен  срок  за  подаване  на  оферти :  01.11.2018г.   чрез  системата  ИСУН

Дата  на  отваряне  на  получените  оферти :  02.11.2018г.  в  12:00ч.  в  гр. София, ул.  Граф Игнатиев  № 3,ет.2

За повече  информация:  https://eumis2020.government.bg/

 

 

Съобщение 23.10.2018

Ръководството  на  СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР  ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА  ЗОНА“,  Бенефициент по  проект: „Таргетирано  Развитие и Актуализация на   Клъстерни  Информационни  Активи –  ТРАКИА“, Договор №  BG16RFOP002- 2.009-0045 – С01

  Съобщава , че с Решение от  23.10.2018г., процедурата  за  избор на  изпълнител  чрез  Публична  покана  за  събиране  на  оферти  за  избор на  изпълнител по  реда  на  ПМС 160 с  предмет Осигуряване на самолетни билети и хотелско настаняване за 6 участника за 4 пътувания, с две обособени позиции :

Обособена позиция 1.

Предоставяне на услуги за пътуване и хотелско настаняване до Германия- 2бр., осигуряване на нощувки за 6 участника, 4 нощувки , 5 дни за всяко едно пътуване;

Обособена позиция 2.

Предоставяне на услуги за пътуване и хотелско настаняване до Норвегия – 2бр., Осигуряване на нощувки за 6 участника, 5 нощувки, 6 дни за всяко едно пътуване“, качена  19.10.2018г.  в  системата  ИСУН е  ПРЕКРАТЕНА.

Решение

Съобщение 20.08.2018

Ръководството  на  СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР  ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА  ЗОНА“,  Бенефициент по  проект: „Таргетирано  Развитие и Актуализация на   Клъстерни  Информационни  Активи –  ТРАКИА“, Договор №  BG16RFOP002- 2.009-0045 – С01

  Съобщава , че е публикувана  Публична  покана  за  събиране  на  оферти  за  избор на  изпълнител по  реда  на  ПМС 160 с  предмет :  „Доставка  на  техническо  оборудване“  със следните  обособени  позиции: Обособена позиция 1: Доставка  на  200 бр.  преносим  компютър в  комплект  със слушалка  и мишка  за  обучаемите, 10  бр.  преносими компютри  със  слушалки  и мишки  за  преподаватели  и един  преносим  компютър  администратор; Обособена позиция 2: Доставка  на  пълноцветна  копирна  машина  –  1 бр. Обособена позиция 3:Доставка  на  сървърен  шкаф (комплект)-  1 бр. ;Обособена позиция 4:Доставка  на  Мултимедиен прожектор  със стойка –  10 бр.Обособена позиция 5:  Доставка  на  сървъри  –  2 бр; Обособена позиция 6: Доставка  на  UPS комплект(Аварийно  захранване)  -1бр; Обособена позиция 7:Доставка  на  Суич –  1 бр.“

Обща прогнозна стойност на процедурата256 005.92   (двеста  петдесет  и шест хиляди и пет  лева  и 92 стотинки)   лв. без ДДС. Определената  от  Възложителя  прогнозна  стойност  се  явява  и максималната  по  обявената  процедура.

Краен  срок  за  подаване  на  оферти :  29.08.2018г.   чрез  системата  ИСУН

Дата  на  отваряне  на  получените  оферти :  30.08.2018г.  в  9:00ч.  в  гр. София, ул.  Граф Игнатиев  № 3,ет.2

Публична покана 20.08.2018

За повече  информация:  https://eumis2020.government.bg/

Съобщение 20.08.2018

Ръководството  на  СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР  ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА  ЗОНА“,  Бенефициент по  проект: „Таргетирано  Развитие и Актуализация на   Клъстерни  Информационни  Активи –  ТРАКИА“, Договор №  BG16RFOP002- 2.009-0045 – С01

  Съобщава , че с Решение от  20.08.2018г., процедурата  за  избор на  изпълнител  чрез  Публична  покана  за  събиране  на  оферти  за  избор на  изпълнител по  реда  на  ПМС 160 с  предмет :  „Доставка  на  техническо  оборудване“  със следните  обособени  позиции: Обособена позиция 1: Доставка  на  200 бр.  преносим  компютър в  комплект  със слушалка  и мишка  за  обучаемите, 10  бр.  преносими компютри  със  слушалки  и мишки  за  преподаватели  и един  преносим  компютър  администратор; Обособена позиция 2: Доставка  на  пълноцветна  копирна  машина  –  1 бр. Обособена позиция 3:Доставка  на  сървърен  шкаф (комплект)-  1 бр. ;Обособена позиция 4:Доставка  на  Мултимедиен прожектор  със стойка –  10 бр.Обособена позиция 5:  Доставка  на  сървъри  –  2 бр; Обособена позиция 6: Доставка  на  UPS комплект(Аварийно  захранване)  -1бр; Обособена позиция 7:Доставка  на  Суич –  1 бр.“ е  ПРЕКРАТЕНА.

 Решение 20.08.2018

ПУБЛИЧНА ПОКАНА: „Доставка на техническо оборудване"

10.08.2018

СЪОБЩЕНИЕ !!!

 

Ръководството  на  СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР  ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА  ЗОНА“,  Бенефициент по  проект: „Таргетирано  Развитие и Актуализация на   Клъстерни  Информационни  Активи –  ТРАКИА“, Договор №  BG16RFOP002- 2.009-0045 – С01

  Съобщава , че е публикувана  Публична  покана  за  събиране  на  оферти  за  избор на  изпълнител по  реда  на  ПМС 160 с  предмет :  „Доставка  на  техническо  оборудване“  със следните  обособени  позиции: Обособена позиция 1: Доставка  на  200 бр.  преносим  компютър в  комплект  със слушалка  и мишка  за  обучаемите, 10  бр.  преносими компютри  със  слушалки  и мишки  за  преподаватели  и един  преносим  компютър  администратор; Обособена позиция 2: Доставка  на  пълноцветна  копирна  машина  –  1 бр. Обособена позиция 3:Доставка  на  сървърен  шкаф (комплект)-  1 бр. ;Обособена позиция 4:Доставка  на  Мултимедиен прожектор  със стойка –  10 бр.Обособена позиция 5:  Доставка  на  сървъри  –  2 бр; Обособена позиция 6: Доставка  на  UPS комплект(Аварийно  захранване)  -1бр; Обособена позиция 7:Доставка  на  Суич –  1 бр.“

Обща прогнозна стойност на процедурата256 005.92   (двеста  петдесет  и шест хиляди и пет  лева  и 92 стотинки)   лв. без ДДС. Определената  от  Възложителя  прогнозна  стойност  се  явява  и максималната  по  обявената  процедура.

Краен  срок  за  подаване  на  оферти :  20.08.2018г.   чрез  системата  ИСУН

За повече  информация:  https://eumis2020.government.bg/

Към поканата: Публична покана за оборудване

О Б Я В А: Клъстер Тракия икономическа зона търси „Експерт, създаване на сътрудничества и интернационализация“

02.01.2018 

СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР  ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА  ЗОНА“ ,  във връзка  с  изпълнението  на  проект   „ТАРГЕТИРАНО  РАЗВИТИЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА  КЛЪСТЕРНИ  ИНФОРМАЦИОННИ АКТИВИ  – ТРАКИА“, обявява  една  свободна  позиция за  длъжността  „Експерт, създаване на сътрудничества и интернационализация“.

Вид на  правоотношението: трудово, при  8 часов работен  ден.

Срок :  12 месеца  от  сключване  на  трудовия договор.

Брутно  трудово  възнаграждение:  2 569.04 лв.

Лицето  следва да  притежава  необходимата  професионална  квалификация с  оглед  изпълнение на  длъжността:  минимална  образователна  степен  бакалавър или  еквивалент  в областта  на  техническите, стопанските  или  хуманитарните  науки, способност за  комуникация без езикови  и културни  бариери.

Свободно владеене на английски език, ниво С1. Владеенето на втори език е преимущество. 

Основните  отговорности : дейности  по   утвърждаване  авторитета  на  Клъстера  в национален  и международен  аспект, създаване  на  предпоставки  за  участие в международни  клъстери  и мрежи, интернационализация на  продуктите  на  сдружението  и неговите  членове  и достъп до  нови  пазари и клиенти.

Подборът на  кандидатите  ще  се  извърши  по  документи: CV, други документи  доказващи  необходимите знания и опит за  изпълнение на  длъжността.

Срок на  подаване  на  документи  :  19.01.2018 г.

С  допуснатите по  документи  лица  ще  бъде  проведено  събеседване на  22.01.2018 г.  от  11:00 ч.

Сдружение „Клъстер Тракия икономическа зона“ стартира евро проект „Таргетирано развитие и актуализация на клъстерни информационни активи“ /ТРАКИА/ по договор № BG16RFOP002-2.009-0045-C01.

30.11.2017

Сдружение „Клъстер Тракия икономическа зона“ стартира евро проект „Таргетирано развитие и актуализация на клъстерни информационни активи“ /ТРАКИА/ по договор № BG16RFOP002-2.009-0045-C01.

Финансирането е по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, по процедура „Развитие  на клъстери в България“. Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

  • Начална дата на стартиране на проекта: 29.11.2017 г.
  • Продължителност: 14 месеца
  • Обща стойност на проекта: 1 754 167,51 лева
  • Безвъзмездна финансова помощ: 1 243 790,56 лева
  • Съфинансиране от „Клъстер Тракия икономическа зона“: 510 376,95 лева

Основна цел на проекта е повишаване  на конкурентоспособността, бизнес развитието и експортния потенциал на членовете на Сдружение „Клъстер Тракия икономическа  зона“ и на сдружението като цяло.

С изпълнението на проект ТРАКИА се осигурява увеличаване на броя на предлаганите услуги на настоящите и бъдещи членове на сдружението за обучение и квалификация на техния персонал. За осъществяването на целите на проекта се актуализират клъстерните информационни активи чрез обособяване на учебен център в „Тракия икономическа зона“. В него ще има 10 зали за теоретично обучение, един тренировъчен център за обучение за изграждане на фундаментални знания и компетентности в различни, основни за индустриалното производство, области и специални и развити умения в работата, обслужването и проектирането на мехатронни системи със средна и висока степен на автоматизация. Предвижда се закупуването и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални и нематериални активи за предоставяне на обучения, посредством ИКТ решения. Това следва да доведе до подобряване на общия финансов резултат от дейността и повишаване на производителността и потенциала за развитие, както и на цялостната конкурентоспособност на фирмите участници в клъстера.

Описаните по-горе очаквани резултати и ползи от реализирането на проекта отговарят на общата цел на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за развитие на динамична българска икономика, конкурентоспособна на европейския и световен пазар.


–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

Проект  BG16RFOP002-2.009-0045-C01 „Таргетирано развитие и актуализация на клъстерни информационни активи“ /ТРАКИА/, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Investor.bg: Георги Стоев: България се нуждае от имидж на технологична инвестиционна дестинация

13.11.2017

Георги Стоев: България се нуждае от имидж на технологична инвестиционна дестинацияГеорги Стоев, икономист в Industry Watch, в студиото на Bloomberg TV Bulgaria. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Георги Стоев завършва английската гимназия в София и университета на Лувен, Белгия. Започва професионалния си пък като макроикономист в Института за пазарна икономика. Съосновател е на аналитичното звено Industy Watch. В момента е стратегически консултант на водещите проекти за индустриални зони в България и председател на платформата за дигитална трансформация на традиционните индустрии Trakia.Тech. Стоев е един от инициаторите на Международната мрежа на стратегическите консултанти, чрез която цели да наложи имидж на България като технологична дестинация.

Г-н Стоев, кое в глобалните индустриални трендове е възможност и кое риск за България? Не изоставаме ли от вълната, наречена Индустрия 4.0?

Почти без изключение корпоративната среда в компаниите, които посещавам в България, е ориентирана към насърчаване на иновациите и внедряването на нови технологии. Като част от ценностите и мисиите на някои по същество “традиционни производители” виждаме самоосъзнаване на високотехнологични предприемачи. Повечето собственици и мениджъри определят компаниите си като иновативни и в много от случаите държат това да е ясно за служителите, макар трудно да успяват да комуникират това послание извън компанията. Виждал съм различни примери, в които в компаниите е наложена ценностна система, която приема експериментирането и серийните проби и грешки за нормална част от бизнес ежедневието. В този смисъл, може би леко изостава медийният интерес към темата, но определено българската индустрия има силен потенциал за сериозен скок в четвъртата индустриална революция.

Цялото интервю тук.

ТВ Европа: Пламен Панчев: „Тракия икономическа зона“ за 21 г. привлече над 1 млрд. евро инвестиции

12.10.2017

Над 1 млрд. евро инвестиции, 30 хиляди работни места и 140 фирми от цял свят – това е равносметката за 21 години дейност на „Тракия икономическа зона“. Край втория по големина български град се правят хладилници, басейни, матраци, чипове, химикали, метали, дори военни роботи. В последните години най-бързо се развива производството на  автомобилни части, коментира в студиото на „Бизнес темите“ съоснователят и изпълнителен директор на „Тракия икономическа зона“ Пламен Панчев.

Фирмите в „Тракия икономическа зона“ имат амбиция да върнат учещите в чужбина или реализирали се там българи. С тази цел в края на октомври заедно с Mинистерство на икономиката компаниите организират кариерен форум в Берлин, на който ще бъдат представени условията за работа в зоната.

Тракия икономическа зона /ТИЗ/ e най-мащабната и устойчиво развиваща се индустриална зона на България. Общата площ на ТИЗ е 10 700 000 м², от които около 1/3 вече е заета, а 2/3 е свободна за инвестиции. Обединява 6-те индустриални зони в района на Пловдив – индустриално-търговска зона „Марица”, индустриална зона „Раковски”, промишлено-търговска зона „Куклен” и в начален етап на развитие – Парк „Образование и високи технологии” в Пловдив, Парк „Иновации“ и Индустриална зона „Калояново”. В състава на ТИЗ са зони с различна икономическа специфика, което прави проекта уникален – има зони в областта на леката и тежка индустрия, в т.ч. машиностроене, на високите технологии и агро сектора. Така инвеститорът има изключителна възможност за избор.

Цялата статия тук.

„Маратон Пловдив“ е победителят в първия Business Run в зона Тракия, домакините от „Либхер“ са бронзови медалисти

08.10.2017

Точно за 58 минути и 6 секунди отборът на „Маратон Пловдив“ избяга днес 16-киломометровото трасе около завода на LIEBHERR в зона „Марица“, част от Тракия икономическа зона /ТИЗ/. 4-мата бегачи от неправителственото сдружение спечелиха провеждащия се за първи път в Пловдив кръг от най-голямото фирмено състезание – Business Run. Огромен хладилник за офиса бе наградата за победителите. „Сега направете с него почетна обиколка“, шеговито призова атлетите при награждаването Красимир Кирков, ръководител на отдел „Управление на човешките ресурси“ в „Либхер Хаусгерете Марица“ ЕООД. Отбор на немската компания, която бе своеобразен домакин на събитието, грабна бронзовите медали, със сребро се окичиха от ЕС БИ ТЕК ГЛОБЪЛ ЛИМИТЕД – клон България. iCard са дамският отбор победител, а смесеният – TELUS International Europe.

Над 30 мултинационални фирми с 200 състезатели-любители, сформирани в 50 отбора, се включиха в щафетното бягане в ТИЗ днес въпреки ураганния вятър. Най-масово участие взеха от компаниите LIEBHERR  – с 5 отбора и от ABB – с 4 отбора. „Целта на нашия екип е да накара хората да се движат, правим едно дружелюбно състезание между фирмите, най-добрият начин за тийм билдинг като екипите вършат нещо позитивно за себе си“, посочи Еленко Еленков от Спортен клуб „Бегач“, организатор на състезанието. Той допълни, че всяка участваща компания допринася и за добра кауза – 30 процента от таксите, 2 500 лева, ще бъдат дарени на пловдивските Сдружение „Празнични герои“ и Центъра за психологически консултации „Феникс“.

„Бегач“ са изключително добри професионалисти и идеята им е страхотна – да съберат бизнеса на едно място, да станат хората от бюрата, да се усмихнат и вместо да лежат вкъщи през уикенда да се разкършат. Тази година 50, догодина 200 отбора“, пожела Борис Недев, съсобственик на „Био Фреш“, който се включи в щафетата, само дни след като успешно приключи участието си в триатлона Ironman в Барселона.

„Надявам се да превърнем Бизнес рън Пловдив в традиционен корпоративен маратон, общ празник на фирмите от ТИЗ“, сподели инж. Синан Емин, член на Съвета на директорите на „Техно Акташ“ АД, минута след като избяга своята част от щафетата – 4 км. Той предложи да се добави и семейно състезание в събитието.

Домакинство за следващото издание на Business Run пожела Емил Димитров, директор направление „Логистика“ на Кауфланд. Неговите две дъщери активно участваха в Kids Run за деца от 3 до 14 години.

Първото пловдивски издание на „най-големия тийм билдинг в България“ Business Run се проведе в партньорство с „Клъстер Тракия икономическа зона“, съвместно с LIEBHERR, Schneider Electric, SportPass, 60k, Пощенска банка, Renault и Vivacom.