ВУАРР

Мисия

  • – Да осигурява качествен академичен продукт в степенното висше образование “професионален бакалавър”, “бакалавър”, “магистър” и продължаващото обучение през целия живот на български и чуждестранни граждани в областта на агробизнеса, развитието на селските райони, туризма, икономиката, управлението и администрацията;
  • – В съвременната икономика на знанието, да бъде образователно, научноизследователско и експертно средище за икономически и управленски науки, основаващо се на взаимовръзката между обучение, наука, академично сътрудничество и предприемчивост, съобразно индивидуалните желания на своите студенти и условията за пълноценна професионална реализация в пазарна среда, като възпитава у тях европейските ценности;
  • – Да подготви висококвалифицирани специалисти с управленски умения, които са запознати с икономическите, историческите и културните традиции на регионите и са способни да реагират своевременно и ефективно на предизвикателствата на реалния сектор и да допринасят за подготовка и реализация на значими проекти за развитието на България и Европа.

Уеб сайт:
www.uard.bg

Show Comments