Обучителен софтуер по проект „Таргетирано Развитие и Актуализация на Клъстерни Информационни Активи“ /ТРАКИА/

29.05.2019

В изпълнение на проект по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.009-0045-C03– „Таргетирано Развитие и Актуализация на Клъстерни Информационни Активи“ /ТРАКИА/,  се изгради учебен център  с   тренировъчен център към него за  нуждите на Сдружение „Клъстер Тракия икономическа зона“, високотехнологично оборудван със системи  в областта на пневматиката, електро-пневматиката, пневматични задвижвания и сензори в пневматичните системи.   

За реализацията за предвидените практически обучения  бе  доставен  и необходимия  обучителен   софтуер, а именно:

 8 бр. –  Софтуер за симулации, наблюдение и контрол на автоматизирани процеси – Autosim – 200

1 бр. –  Обучителен софтуер пакет от 13 онлайн обучения за тренера – eLearning-200.

1 бр. –  помощен софтуер системи за автоматизация

1 бр. –  помощен софтуер система за сградна автоматизация

Доставката на оборудването и софтуера  се  реализира  с  финансовата  подкрепа на  Европейския фонд  за  регионално  развитие чрез   Оперативна  програма  „Иновации и конкурентоспособност  2014-2020“, съфинансиран  от  Европейския съюз. 

Общата стойност на Проект  /ТРАКИА/  по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.009-0045-C03  е 1 754 167,51 лв., от които 1 057 221,95 финансиране от ЕФРР чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност  2014-2020“

Show Comments