П О К А Н А за 22.05.2019

На 22.05.2019 г., сряда, от 10.30 часа на адрес /в Google Maps/: TEZ 16+1 Logistics Hub & Pavilion, 4204 Марица – https://maps.app.goo.gl/ch7oBeAmqyuv8iuG7, „Клъстер Тракия икономическа зона“ ще проведе заключителна пресконференция за проект „ТРАКИА“.

   „Клъстер Тракия икономическа зона“ е бенефициент на безвъзмездна финансова помощ по проект „Таргетирано Развитие и Актуализация на Клъстерни Информационни Активи“ /ТРАКИА/, съгласно договор за изпълнение № BG16RFOP002-2.009-0045-C01.  

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, по процедура „Развитие  на клъстери в България“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Общата стойност на проекта е 1 754 167,51 лв., от които 1 057 221,95 лв. европейско и 186 568,61 лв. национално съфинансиране.

  По време на заключителната пресконференция ще бъдат оповестени извършените дейности при изпълнението на проекта и визията на „Клъстер Тракия икономическа зона“ за устойчивост на постигнатите резултати.

Show Comments