Съобщение 24.04.2019

Ръководството  на  СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР  ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА  ЗОНА“,  Бенефициент по  проект: „Таргетирано  Развитие и Актуализация на   Клъстерни  Информационни  Активи –  ТРАКИА“, Договор №  BG16RFOP002- 2.009-0045 – С01

  Съобщава , че е публикувана  Публична  покана  за  събиране  на  оферти  за  избор на  изпълнител по  реда  на  ПМС 160 с  предмет :  Доставка на оборудване и софтуер за тренировъчен център

Обособена позиция 1 „Система за обучение в областта на пневматиката, електро- пневматиката, пневматични задвижвания и сензори в пневнатичните системи – 2 бр., Преносима система за обучение по пневматика и електропневматика – 2 бр., Система за обучение в Хидравликата и Електро- хидравликата (прозрачни елементи) – 1бр.

Обособена позиция 2 „Модулна система за обучение, емулираща реален автоматизиран асемблиращ процес – 1бр., Софтуер за симулации, наблюдение и контрол на автоматизирани процеси – 8 бр.“

Обособена позиция 3 „Стенд /АИС/ – 2бр., помощен софтуер системи за автоматизация – 1бр., помощен софтуер система за сградна автоматизация – 1 бр.“

Обособена позиция 4 „Обучителен софтуер пакет от: 13 онлайн обучения за тренера – и 1 комплект от 10 учебни програми с придобиване на 1- ва, 2 – ра и 3 – та степен на професионална квалификация съгласно ДОИ“

Обща прогнозна стойност на процедурата:  446 082.35 лв. без ДДС. Определената  от  Възложителя  прогнозна  стойност  се  явява  и максималната  по  обявената  процедура.

Краен  срок  за  подаване  на  оферти :  02.05.2019г.   чрез  системата  ИСУН

Дата  на  отваряне  на  получените  оферти :  03.05.2019г.  в  11:30ч.  в  гр. София, ул.  Граф Игнатиев  № 3,ет.2

За повече  информация:  https://eumis2020.government.bg/

Show Comments