Съобщение 05.04.2019

Ръководството  на  СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР  ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА  ЗОНА“,  Бенефициент по  проект: „Таргетирано  Развитие и Актуализация на   Клъстерни  Информационни  Активи –  ТРАКИА“, Договор №  BG16RFOP002- 2.009-0045 – С01

  Съобщава , че е публикувана  Публична  покана  за  събиране  на  оферти  за  избор на  изпълнител по  реда  на  ПМС 160 с  предмет  

Обособена  позиция №1 : Изработване на маркетингова стратегия за нуждите на „Клъстер Тракия Икономическа Зона“

Прогнозна стойност в лева, без ДДС (в цифри) : 19 800 лева, без ДДС

Обособена  позиция №2 : Предоставяне  на консултантски услуги  за  стъпването  на  друг пазар, включително  изследвания и информация за  таргетираните  пазари – прогнозна  стойност  –  19 200 лв.

Прогнозна стойност в лева, без ДДС (в цифри) : 19 200 лева, без ДДС

Определената  от  Възложителя  прогнозна  стойност  се  явява  и максималната  по  обявената  процедура.

Краен  срок  за  подаване  на  оферти :  14.04.2019г.   чрез  системата  ИСУН

Дата  на  отваряне  на  получените  оферти :  15.04.2019г.  в  11:30ч.  в  гр. София, ул.  Граф Игнатиев  № 3,ет.2

За повече  информация:  https://eumis2020.government.bg/

Show Comments