СЪОБЩЕНИЕ 21.12.2018

Ръководството  на  СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР  ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА  ЗОНА“,  Бенефициент по  проект: „Таргетирано  Развитие и Актуализация на   Клъстерни  Информационни  Активи –  ТРАКИА“, Договор №  BG16RFOP002- 2.009-0045 – С01

  Съобщава , че е публикувана  Публична  покана  за  събиране  на  оферти  за  избор на  изпълнител по  реда  на  ПМС 160 с  предмет :  Разработване, доставка и внедряване на електронна платформа за управление на учебен процес и провеждане на иновативни електронни, уеб-базирани и дистанционни обучения, с придобиване на правата върху актива. – 1 бр.

Обща прогнозна стойност на процедурата:  899 760.00 осемстотин деветдесет и девет  хиляди седемстотин  шестдесет лева  и 00 стотинки). без ДДС. Определената  от  Възложителя  прогнозна  стойност  се  явява  и максималната  по  обявената  процедура.

Краен  срок  за  подаване  на  оферти :  02.01.2019г.   чрез  системата  ИСУН

Дата  на  отваряне  на  получените  оферти :  03.01.2019г.  в  11:00ч.  в  гр. София, ул.  Граф Игнатиев  № 3,ет.2

За повече  информация:  https://eumis2020.government.bg/

 

 

Show Comments