О Б Я В А: Клъстер Тракия икономическа зона търси „Експерт, създаване на сътрудничества и интернационализация“

02.01.2018 

СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР  ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА  ЗОНА“ ,  във връзка  с  изпълнението  на  проект   „ТАРГЕТИРАНО  РАЗВИТИЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА  КЛЪСТЕРНИ  ИНФОРМАЦИОННИ АКТИВИ  – ТРАКИА“, обявява  една  свободна  позиция за  длъжността  „Експерт, създаване на сътрудничества и интернационализация“.

Вид на  правоотношението: трудово, при  8 часов работен  ден.

Срок :  12 месеца  от  сключване  на  трудовия договор.

Брутно  трудово  възнаграждение:  2 569.04 лв.

Лицето  следва да  притежава  необходимата  професионална  квалификация с  оглед  изпълнение на  длъжността:  минимална  образователна  степен  бакалавър или  еквивалент  в областта  на  техническите, стопанските  или  хуманитарните  науки, способност за  комуникация без езикови  и културни  бариери.

Свободно владеене на английски език, ниво С1. Владеенето на втори език е преимущество. 

Основните  отговорности : дейности  по   утвърждаване  авторитета  на  Клъстера  в национален  и международен  аспект, създаване  на  предпоставки  за  участие в международни  клъстери  и мрежи, интернационализация на  продуктите  на  сдружението  и неговите  членове  и достъп до  нови  пазари и клиенти.

Подборът на  кандидатите  ще  се  извърши  по  документи: CV, други документи  доказващи  необходимите знания и опит за  изпълнение на  длъжността.

Срок на  подаване  на  документи  :  19.01.2018 г.

С  допуснатите по  документи  лица  ще  бъде  проведено  събеседване на  22.01.2018 г.  от  11:00 ч.

Show Comments