Сдружение „Клъстер Тракия икономическа зона“ стартира евро проект „Таргетирано развитие и актуализация на клъстерни информационни активи“ /ТРАКИА/ по договор № BG16RFOP002-2.009-0045-C01.

30.11.2017

Сдружение „Клъстер Тракия икономическа зона“ стартира евро проект „Таргетирано развитие и актуализация на клъстерни информационни активи“ /ТРАКИА/ по договор № BG16RFOP002-2.009-0045-C01.

Финансирането е по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, по процедура „Развитие  на клъстери в България“. Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

  • Начална дата на стартиране на проекта: 29.11.2017 г.
  • Продължителност: 14 месеца
  • Обща стойност на проекта: 1 754 167,51 лева
  • Безвъзмездна финансова помощ: 1 243 790,56 лева
  • Съфинансиране от „Клъстер Тракия икономическа зона“: 510 376,95 лева

Основна цел на проекта е повишаване  на конкурентоспособността, бизнес развитието и експортния потенциал на членовете на Сдружение „Клъстер Тракия икономическа  зона“ и на сдружението като цяло.

С изпълнението на проект ТРАКИА се осигурява увеличаване на броя на предлаганите услуги на настоящите и бъдещи членове на сдружението за обучение и квалификация на техния персонал. За осъществяването на целите на проекта се актуализират клъстерните информационни активи чрез обособяване на учебен център в „Тракия икономическа зона“. В него ще има 10 зали за теоретично обучение, един тренировъчен център за обучение за изграждане на фундаментални знания и компетентности в различни, основни за индустриалното производство, области и специални и развити умения в работата, обслужването и проектирането на мехатронни системи със средна и висока степен на автоматизация. Предвижда се закупуването и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални и нематериални активи за предоставяне на обучения, посредством ИКТ решения. Това следва да доведе до подобряване на общия финансов резултат от дейността и повишаване на производителността и потенциала за развитие, както и на цялостната конкурентоспособност на фирмите участници в клъстера.

Описаните по-горе очаквани резултати и ползи от реализирането на проекта отговарят на общата цел на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за развитие на динамична българска икономика, конкурентоспособна на европейския и световен пазар.


–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

Проект  BG16RFOP002-2.009-0045-C01 „Таргетирано развитие и актуализация на клъстерни информационни активи“ /ТРАКИА/, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Show Comments