ЕРАЗЪМ+ Проект

05.10.2020

ПРОГРАМА: ЕРАЗЪМ+

КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

ЗАГЛАВИЕ: Общност за повишаване на квалификацията на инженерно-техническия персонал чрез активно учене (allCUTE)

НОМЕР НА ПРОЕКТА: 2020-1-BG01-KA202-079042

КООРДИНАТОР: Технически университет – Габрово, България

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 01.09.2020 – 31.08.2022

ПАРТНЬОРИ:

Клъстер Тракия икономическа зона, България

Габровска търговско-промишлена палата, България

Международен гръцки университет, Гърция

Търговска камара – Кавала, Гърция

Технически университет – Гданск, Полша

Регионална търговско-промишлена палата – Гданск, Полша

Нишки университет, Сърбия

Сръбска търговско-промишлена палата, Сърбия

КОНТАКТНО ЛИЦЕ: Катя Стайкова

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Индустрия 4.0 трансформира изцяло производствения сектор в ЕС, налагайки принципa на цифровизация на индустриалните процеси. В резултат на това новите кибер-физични системи в производството оказват силно влияние върху работната сила, особено върху инженерно-техническия персонал. Тези системи изискват нови хибридни екипи от „хора-машини“, в които техници и инженери трябва да анализират големи обеми от данни, да симулират производствени линии, да координират действията на роботи, да извършват техническа диагностика и ремонт на сложни автоматизирани системи. Данните обаче показват, че работниците в индустрията не са готови да се изправят пред новите реалности, тъй като им липсват „правилните“ знания и умения, които се изискват от четвъртата индустриална революция. Те се оказват недостатъчно квалифицирани, вследствие на което перспективите им за заетост и достъп до качествени работни места значително намаляват. Проучването на европейските умения и заетостта (Skills and Jobs Survey) подчертава, че в последно време 43% от възрастните работници се сблъскват с промени в технологиите, които използват по време на работа, а 47% виждат промени в методите си на работа. Около 1 от 5-ма смята за много вероятно някои от уменията му да се окажат остарели през следващите години.

За да отговори на горепосочените предизвикателства, като отчита тяхната значимост на европейско ниво и извънредната ситуация на регионално ниво, както и голямото търсене на гъвкаво непрекъснато ТПОО (техническо и професионално образование и обучение) беше сформиран консорциум от 4 университета, 4 търговско-промишлени палати и един доставчик на ПОО от България, Гърция, Полша и Сърбия, чиято цел е да се създаде Общност за повишаване на квалификацията на техници и инженери чрез активно учене в сектора на машиностроенето и мехатрониката.

ДИРЕКТНИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

 • Техници и инженери в сектора на машиностроенето и мехатрониката;
 • Обучители по ПОО.

НЕДИРЕКТНИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

 • Компании в сектор машиностроене и мехатроника;
 • Доставчици на ПОО, включително университети и палати.

ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ПРОДУКТИ

 • Провеждане на онлайн проучване на дефицита в уменията на инженерно-техническия персонал в сектора на машиностроенето и мехатрониката и изготвяне на доклад, обобщаващ резултатите от проучването.
 • Провеждане на уебинар за методите и техниките на активно учене, целящ да повиши педагогическата компетентност на обучителите по ПОО.
 • Създаване на платформа за активно учене на общността и мобилно приложение под формата на база данни с отворени образователни ресурси (ООР), включващи:
 • Учебен план за повишаване на квалификацията на техници и инженери в сектора на машиностроенето и мехатрониката;
 • Учебни материали за 14 курса (PPT презентации, проблеми, свързани с индустрията, допълнителни интернет ресурси), базирани на методите на смесеното обучение (blended learning) и активно учене.
 • Платформа с проблеми за решаване, обвързани с индустрията, които ще се използват от обучителите по ПОО и обучаемите като практически задания в учебната фабрика.
 • Дискусионен форум за получаване на помощ от обучителите и за взаимопомощ между обучаемите.
 • Документи за проследяване и оценяване на придобитите знания.

ОЧАКВАНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ

Техници и инженери в сектора на машиностроенето и мехатрониката.

 • Подобрени умения, свързани с наука, технологии, инженерство и математика (НТИМ)
 • Подобрени универсални умения като аналитично/критично мислене, решаване на проблеми, комуникация;
 • По-лесен достъп до платформи за ТПОО (интернет базирани и мобилни), които отговарят по най-добър начин на техния начин на учене.
 • По-лесен достъп до образователни ресурси за повишаване на квалификацията;
 • Умение за бърза и адекватна реакция по отношение на бързите промени в областта на технологиите, свързани с индустрия 4.0;
 • Възможност за запазване на позицията в компанията и бъдещо кариерно развитие;

Обучители по ПОО

 • Подобрена педагогическа компетентност, свързана с овладяване на техниките за активно учене и стратегическо използване на ИКТ;
 • Умение за по-добра мотивация на обучаемите;
 • По-лесен достъп до ТПОО ресурси.

Компании в сектор машиностроене и мехатроника

 • Разбиране на специфичните нужди на инженерно-техническия персонал;
 • Квалифициран инженерно-технически персонал, готов да се справи с технологичните промени в сектора;
 • Възможност да отговорят адекватно на изискванията на индустрия 4.0 в дългосрочен план;
 • Потенциал за висок икономически растеж в дългосрочен план;

Доставчици на ПОО, включително университети и палати

 • Разбиране на специфичните нужди от ТПОО на инженерно-техническия персонал;
 • Достъп до платформи за ТПОО, които отговарят по най-добър начин на начина на учене на крайните потребители;
 • Достъп до образователни ресурси за повишаване на квалификацията;
 • Възможност да обучат обучителите по ПОО в методите и техниките на активно учене;
 • Възможност да предоставят ТПОО на компании, чиято цел е да отговорят на изискванията на индустрия 4.0 и на специфичните нужди на своите работници.

Обучителен софтуер по проект „Таргетирано Развитие и Актуализация на Клъстерни Информационни Активи“ /ТРАКИА/

29.05.2019

В изпълнение на проект по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.009-0045-C03– „Таргетирано Развитие и Актуализация на Клъстерни Информационни Активи“ /ТРАКИА/,  се изгради учебен център  с   тренировъчен център към него за  нуждите на Сдружение „Клъстер Тракия икономическа зона“, високотехнологично оборудван със системи  в областта на пневматиката, електро-пневматиката, пневматични задвижвания и сензори в пневматичните системи.   

За реализацията за предвидените практически обучения  бе  доставен  и необходимия  обучителен   софтуер, а именно:

 8 бр. –  Софтуер за симулации, наблюдение и контрол на автоматизирани процеси – Autosim – 200

1 бр. –  Обучителен софтуер пакет от 13 онлайн обучения за тренера – eLearning-200.

1 бр. –  помощен софтуер системи за автоматизация

1 бр. –  помощен софтуер система за сградна автоматизация

Доставката на оборудването и софтуера  се  реализира  с  финансовата  подкрепа на  Европейския фонд  за  регионално  развитие чрез   Оперативна  програма  „Иновации и конкурентоспособност  2014-2020“, съфинансиран  от  Европейския съюз. 

Общата стойност на Проект  /ТРАКИА/  по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.009-0045-C03  е 1 754 167,51 лв., от които 1 057 221,95 финансиране от ЕФРР чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност  2014-2020“

„Клъстер Тракия икономическа зона“ оборудва за над 1.5 млн. лева учебен център по проект ТРАКИА

С над 200 компютъра, модерен софтуер и електронна платформа ще обучават на теория и практика кадри за индустрията

22.05.2019 г.

За 1 754 167,51 лева „Клъстер Тракия икономическа зона“ оборудва и обзавежда център за обучение и квалификация на кадрите. Средствата са по проект „Таргетирано Развитие и Актуализация на Клъстерни Информационни Активи“  /ТРАКИА/, съгласно договор за изпълнение № BG16RFOP002-2.009-0045-C01, чийто бенефициент е сдружението. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, по процедура „Развитие  на клъстери в България“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Общата стойност на проекта е 1 754 167,51 лв., от които 1 057 221,95 лв. европейско и 186 568,61 лв. национално съфинансиране, конкретизира днес по време на заключителна пресконференция ръководителят на проекта Емил Димитров.

Основната цел на проект ТРАКИА е увеличаване на конкурентоспособността, бизнес развитието, експортния потенциал и споделена инфраструктура на членовете на „Клъстер Тракия икономическа  зона“ и на сдружението като цяло. В момента се финализират дейностите по реализацията на проект ТРАКИА. Закупува се обзавеждане и оборудване за 10 зали за теоретично обучение и за 1 тренировъчен център за учебна практика, в това число 211 компютъра, модерен софтуер и електронна платформа за управление на електронни масиви на „Клъстер Тракия икономическа зона“ и дистанционно обучение. В учебния център ще се формират фундаментални знания и компетентности в различни за индустриалното производство области и умения в работата, обслужването и проектирането на мехатронни системи със средна и висока степен на автоматизация.

С реализирането на проект ТРАКИА се осигурява увеличаване на броя на предлаганите услуги на настоящите и бъдещи членове на сдружението за обучение и квалификация на техния персонал. Както е известно „Клъстер Тракия икономическа зона“ подпомага развитието на „Тракия икономическа зона“, най-мащабната индустриална зона не само в България, но и в Югоизточна Европа, в която има над 180 фирми – български и чуждестранни инвеститори.

С разширяване на портфолиото на предлаганите до момента услуги от Клъстера и преминаването към междусекторно сътрудничество, сдружението ще поеме по-голяма роля в насърчаването на регионалната индустриална модернизация, смята Димитров.

П О К А Н А за 22.05.2019

На 22.05.2019 г., сряда, от 10.30 часа на адрес /в Google Maps/: TEZ 16+1 Logistics Hub & Pavilion, 4204 Марица – https://maps.app.goo.gl/ch7oBeAmqyuv8iuG7, „Клъстер Тракия икономическа зона“ ще проведе заключителна пресконференция за проект „ТРАКИА“.

   „Клъстер Тракия икономическа зона“ е бенефициент на безвъзмездна финансова помощ по проект „Таргетирано Развитие и Актуализация на Клъстерни Информационни Активи“ /ТРАКИА/, съгласно договор за изпълнение № BG16RFOP002-2.009-0045-C01.  

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, по процедура „Развитие  на клъстери в България“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Общата стойност на проекта е 1 754 167,51 лв., от които 1 057 221,95 лв. европейско и 186 568,61 лв. национално съфинансиране.

  По време на заключителната пресконференция ще бъдат оповестени извършените дейности при изпълнението на проекта и визията на „Клъстер Тракия икономическа зона“ за устойчивост на постигнатите резултати.

Съобщение 15.05.2019

Ръководството  на  СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР  ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА  ЗОНА“,  Бенефициент по  проект: „Таргетирано  Развитие и Актуализация на   Клъстерни  Информационни  Активи –  ТРАКИА“, Договор №  BG16RFOP002- 2.009-0045 – С01

  Съобщава , че е публикувана  Публична  покана  за  събиране  на  оферти  за  избор на  изпълнител по  реда  на  ПМС 160 с  предмет :  Доставка на оборудване и софтуер за тренировъчен център

Обособена позиция 2 „Модулна система за обучение, емулираща реален автоматизиран асемблиращ процес – 1бр., Софтуер за симулации, наблюдение и контрол на автоматизирани процеси – 8 бр.“

Обособена позиция 4 „Обучителен софтуер пакет от: 13 онлайн обучения за тренера – и 1 комплект от 10 учебни програми с придобиване на 1- ва, 2 – ра и 3 – та степен на професионална квалификация съгласно ДОИ“

Обща прогнозна стойност на процедурата:  222 913.66лв. без ДДС. Определената  от  Възложителя  прогнозна  стойност  се  явява  и максималната  по  обявената  процедура.

Краен  срок  за  подаване  на  оферти :  22.05.2019г.   чрез  системата  ИСУН

Дата  на  отваряне  на  получените  оферти :  23.05.2019г.  в  10:00ч.  в  гр. София, ул.  Граф Игнатиев  № 3,ет.2

За повече  информация:  https://eumis2020.government.bg/

Съобщение 24.04.2019

Ръководството  на  СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР  ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА  ЗОНА“,  Бенефициент по  проект: „Таргетирано  Развитие и Актуализация на   Клъстерни  Информационни  Активи –  ТРАКИА“, Договор №  BG16RFOP002- 2.009-0045 – С01

  Съобщава , че е публикувана  Публична  покана  за  събиране  на  оферти  за  избор на  изпълнител по  реда  на  ПМС 160 с  предмет :  Доставка на оборудване и софтуер за тренировъчен център

Обособена позиция 1 „Система за обучение в областта на пневматиката, електро- пневматиката, пневматични задвижвания и сензори в пневнатичните системи – 2 бр., Преносима система за обучение по пневматика и електропневматика – 2 бр., Система за обучение в Хидравликата и Електро- хидравликата (прозрачни елементи) – 1бр.

Обособена позиция 2 „Модулна система за обучение, емулираща реален автоматизиран асемблиращ процес – 1бр., Софтуер за симулации, наблюдение и контрол на автоматизирани процеси – 8 бр.“

Обособена позиция 3 „Стенд /АИС/ – 2бр., помощен софтуер системи за автоматизация – 1бр., помощен софтуер система за сградна автоматизация – 1 бр.“

Обособена позиция 4 „Обучителен софтуер пакет от: 13 онлайн обучения за тренера – и 1 комплект от 10 учебни програми с придобиване на 1- ва, 2 – ра и 3 – та степен на професионална квалификация съгласно ДОИ“

Обща прогнозна стойност на процедурата:  446 082.35 лв. без ДДС. Определената  от  Възложителя  прогнозна  стойност  се  явява  и максималната  по  обявената  процедура.

Краен  срок  за  подаване  на  оферти :  02.05.2019г.   чрез  системата  ИСУН

Дата  на  отваряне  на  получените  оферти :  03.05.2019г.  в  11:30ч.  в  гр. София, ул.  Граф Игнатиев  № 3,ет.2

За повече  информация:  https://eumis2020.government.bg/

Съобщение 05.04.2019

Ръководството  на  СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР  ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА  ЗОНА“,  Бенефициент по  проект: „Таргетирано  Развитие и Актуализация на   Клъстерни  Информационни  Активи –  ТРАКИА“, Договор №  BG16RFOP002- 2.009-0045 – С01

  Съобщава , че е публикувана  Публична  покана  за  събиране  на  оферти  за  избор на  изпълнител по  реда  на  ПМС 160 с  предмет  

Обособена  позиция №1 : Изработване на маркетингова стратегия за нуждите на „Клъстер Тракия Икономическа Зона“

Прогнозна стойност в лева, без ДДС (в цифри) : 19 800 лева, без ДДС

Обособена  позиция №2 : Предоставяне  на консултантски услуги  за  стъпването  на  друг пазар, включително  изследвания и информация за  таргетираните  пазари – прогнозна  стойност  –  19 200 лв.

Прогнозна стойност в лева, без ДДС (в цифри) : 19 200 лева, без ДДС

Определената  от  Възложителя  прогнозна  стойност  се  явява  и максималната  по  обявената  процедура.

Краен  срок  за  подаване  на  оферти :  14.04.2019г.   чрез  системата  ИСУН

Дата  на  отваряне  на  получените  оферти :  15.04.2019г.  в  11:30ч.  в  гр. София, ул.  Граф Игнатиев  № 3,ет.2

За повече  информация:  https://eumis2020.government.bg/

Съобщение 04.01.2019

Ръководството  на  СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР  ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА  ЗОНА“,  Бенефициент по  проект: „Таргетирано  Развитие и Актуализация на   Клъстерни  Информационни  Активи –  ТРАКИА“, Договор №  BG16RFOP002- 2.009-0045 – С01

  Съобщава , че е публикувана  Публична  покана  за  събиране  на  оферти  за  избор на  изпълнител по  реда  на  ПМС 160 с  предмет :  Осигуряване на самолетни билети и хотелско настаняване за 6 участника за 4 пътувания (по две в Германия и в Норвегия)

Обособена позиция № 1: Предоставяне на услуги за пътуване и хотелско настаняване до Германия – 2 бр., осигуряване на нощувки за 6 участника, 4 нощувки, 5 дни за всяко едно пътуване.

 Обособена позиция № 2: Предоставяне на услуги за пътуване и хотелско настаняване до Норвегия – 2 бр., осигуряване на нощувки за 6 участника, 5 нощувки, 6 дни за всяко едно пътуване.

Обща прогнозна стойност на процедурата:  53 980.91   петдесет  и три  хиляди  деветстотин  и осемдесет  лева  и 91 стотинки). без ДДС. Определената  от  Възложителя  прогнозна  стойност  се  явява  и максималната  по  обявената  процедура.

Краен  срок  за  подаване  на  оферти :  13.01.2019г.   чрез  системата  ИСУН

Дата  на  отваряне  на  получените  оферти :  14.01.2019г.  в  12:00ч.  в  гр. София, ул.  Граф Игнатиев  № 3,ет.2

За повече  информация:  https://eumis2020.government.bg/

СЪОБЩЕНИЕ 21.12.2018

Ръководството  на  СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР  ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА  ЗОНА“,  Бенефициент по  проект: „Таргетирано  Развитие и Актуализация на   Клъстерни  Информационни  Активи –  ТРАКИА“, Договор №  BG16RFOP002- 2.009-0045 – С01

  Съобщава , че е публикувана  Публична  покана  за  събиране  на  оферти  за  избор на  изпълнител по  реда  на  ПМС 160 с  предмет :  Разработване, доставка и внедряване на електронна платформа за управление на учебен процес и провеждане на иновативни електронни, уеб-базирани и дистанционни обучения, с придобиване на правата върху актива. – 1 бр.

Обща прогнозна стойност на процедурата:  899 760.00 осемстотин деветдесет и девет  хиляди седемстотин  шестдесет лева  и 00 стотинки). без ДДС. Определената  от  Възложителя  прогнозна  стойност  се  явява  и максималната  по  обявената  процедура.

Краен  срок  за  подаване  на  оферти :  02.01.2019г.   чрез  системата  ИСУН

Дата  на  отваряне  на  получените  оферти :  03.01.2019г.  в  11:00ч.  в  гр. София, ул.  Граф Игнатиев  № 3,ет.2

За повече  информация:  https://eumis2020.government.bg/

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 02.11.2018

Ръководството  на  СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР  ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА  ЗОНА“,  Бенефициент по  проект: „Таргетирано  Развитие и Актуализация на   Клъстерни  Информационни  Активи –  ТРАКИА“, Договор №  BG16RFOP002- 2.009-0045 – С01  съобщава , че с Решение от  2.11.2018г., процедурата  за  избор на  изпълнител  чрез  Публична  покана  за  събиране  на  оферти  за  избор на  изпълнител по  реда  на  ПМС 160 с  предмет :   Осигуряване  на  самолетни  билети  и хотелско  настаняване  за  6  участника  за  4 пътувания (по  две  в  Германия и в  Норвегия) 

Обособена  позиция №  1: Предоставяне  на  услуги  за пътуване  и хотелско  настаняване  до Германия –  2 бр., осигуряване  на  нощувки  за  6  участника, 4 нощувки, 5 дни  за  всяко  едно  пътуване.

Обособена  позиция №  2: Предоставяне  на  услуги  за пътуване  и хотелско  настаняване  до Норвегия  –  2 бр., осигуряване  на  нощувки  за  6  участника, 5 нощувки, 6 дни  за  всяко  едно  пътуване., качена  24.10.2018г.  в  системата  ИСУН е  ПРЕКРАТЕНА на  основание чл.9, ал.1 т.1 от  ПМС  № 160 от  1 юли 2016г.

Решение за прекратяване