Съобщение 04.01.2019

Ръководството  на  СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР  ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА  ЗОНА“,  Бенефициент по  проект: „Таргетирано  Развитие и Актуализация на   Клъстерни  Информационни  Активи –  ТРАКИА“, Договор №  BG16RFOP002- 2.009-0045 – С01

  Съобщава , че е публикувана  Публична  покана  за  събиране  на  оферти  за  избор на  изпълнител по  реда  на  ПМС 160 с  предмет :  Осигуряване на самолетни билети и хотелско настаняване за 6 участника за 4 пътувания (по две в Германия и в Норвегия)

Обособена позиция № 1: Предоставяне на услуги за пътуване и хотелско настаняване до Германия – 2 бр., осигуряване на нощувки за 6 участника, 4 нощувки, 5 дни за всяко едно пътуване.

 Обособена позиция № 2: Предоставяне на услуги за пътуване и хотелско настаняване до Норвегия – 2 бр., осигуряване на нощувки за 6 участника, 5 нощувки, 6 дни за всяко едно пътуване.

Обща прогнозна стойност на процедурата:  53 980.91   петдесет  и три  хиляди  деветстотин  и осемдесет  лева  и 91 стотинки). без ДДС. Определената  от  Възложителя  прогнозна  стойност  се  явява  и максималната  по  обявената  процедура.

Краен  срок  за  подаване  на  оферти :  13.01.2019г.   чрез  системата  ИСУН

Дата  на  отваряне  на  получените  оферти :  14.01.2019г.  в  12:00ч.  в  гр. София, ул.  Граф Игнатиев  № 3,ет.2

За повече  информация:  https://eumis2020.government.bg/

СЪОБЩЕНИЕ 21.12.2018

Ръководството  на  СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР  ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА  ЗОНА“,  Бенефициент по  проект: „Таргетирано  Развитие и Актуализация на   Клъстерни  Информационни  Активи –  ТРАКИА“, Договор №  BG16RFOP002- 2.009-0045 – С01

  Съобщава , че е публикувана  Публична  покана  за  събиране  на  оферти  за  избор на  изпълнител по  реда  на  ПМС 160 с  предмет :  Разработване, доставка и внедряване на електронна платформа за управление на учебен процес и провеждане на иновативни електронни, уеб-базирани и дистанционни обучения, с придобиване на правата върху актива. – 1 бр.

Обща прогнозна стойност на процедурата:  899 760.00 осемстотин деветдесет и девет  хиляди седемстотин  шестдесет лева  и 00 стотинки). без ДДС. Определената  от  Възложителя  прогнозна  стойност  се  явява  и максималната  по  обявената  процедура.

Краен  срок  за  подаване  на  оферти :  02.01.2019г.   чрез  системата  ИСУН

Дата  на  отваряне  на  получените  оферти :  03.01.2019г.  в  11:00ч.  в  гр. София, ул.  Граф Игнатиев  № 3,ет.2

За повече  информация:  https://eumis2020.government.bg/

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 02.11.2018

Ръководството  на  СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР  ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА  ЗОНА“,  Бенефициент по  проект: „Таргетирано  Развитие и Актуализация на   Клъстерни  Информационни  Активи –  ТРАКИА“, Договор №  BG16RFOP002- 2.009-0045 – С01  съобщава , че с Решение от  2.11.2018г., процедурата  за  избор на  изпълнител  чрез  Публична  покана  за  събиране  на  оферти  за  избор на  изпълнител по  реда  на  ПМС 160 с  предмет :   Осигуряване  на  самолетни  билети  и хотелско  настаняване  за  6  участника  за  4 пътувания (по  две  в  Германия и в  Норвегия) 

Обособена  позиция №  1: Предоставяне  на  услуги  за пътуване  и хотелско  настаняване  до Германия –  2 бр., осигуряване  на  нощувки  за  6  участника, 4 нощувки, 5 дни  за  всяко  едно  пътуване.

Обособена  позиция №  2: Предоставяне  на  услуги  за пътуване  и хотелско  настаняване  до Норвегия  –  2 бр., осигуряване  на  нощувки  за  6  участника, 5 нощувки, 6 дни  за  всяко  едно  пътуване., качена  24.10.2018г.  в  системата  ИСУН е  ПРЕКРАТЕНА на  основание чл.9, ал.1 т.1 от  ПМС  № 160 от  1 юли 2016г.

Решение за прекратяване

Съобщение 24.10.2018

Ръководството  на  СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР  ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА  ЗОНА“,  Бенефициент по  проект: „Таргетирано  Развитие и Актуализация на   Клъстерни  Информационни  Активи –  ТРАКИА“, Договор №  BG16RFOP002- 2.009-0045 – С01

  Съобщава , че е публикувана  Публична  покана  за  събиране  на  оферти  за  избор на  изпълнител по  реда  на  ПМС 160 с  предмет :  Осигуряване на самолетни билети и хотелско настаняване за 6 участника за 4 пътувания (по две в Германия и в Норвегия)

Обособена позиция № 1: Предоставяне на услуги за пътуване и хотелско настаняване до Германия – 2 бр., осигуряване на нощувки за 6 участника, 4 нощувки, 5 дни за всяко едно пътуване.

 Обособена позиция № 2: Предоставяне на услуги за пътуване и хотелско настаняване до Норвегия – 2 бр., осигуряване на нощувки за 6 участника, 5 нощувки, 6 дни за всяко едно пътуване.

Обща прогнозна стойност на процедурата:  53 980.91   петдесет  и три  хиляди  деветстотин  и осемдесет  лева  и 91 стотинки). без ДДС. Определената  от  Възложителя  прогнозна  стойност  се  явява  и максималната  по  обявената  процедура.

Краен  срок  за  подаване  на  оферти :  01.11.2018г.   чрез  системата  ИСУН

Дата  на  отваряне  на  получените  оферти :  02.11.2018г.  в  12:00ч.  в  гр. София, ул.  Граф Игнатиев  № 3,ет.2

За повече  информация:  https://eumis2020.government.bg/

 

 

Съобщение 23.10.2018

Ръководството  на  СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР  ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА  ЗОНА“,  Бенефициент по  проект: „Таргетирано  Развитие и Актуализация на   Клъстерни  Информационни  Активи –  ТРАКИА“, Договор №  BG16RFOP002- 2.009-0045 – С01

  Съобщава , че с Решение от  23.10.2018г., процедурата  за  избор на  изпълнител  чрез  Публична  покана  за  събиране  на  оферти  за  избор на  изпълнител по  реда  на  ПМС 160 с  предмет Осигуряване на самолетни билети и хотелско настаняване за 6 участника за 4 пътувания, с две обособени позиции :

Обособена позиция 1.

Предоставяне на услуги за пътуване и хотелско настаняване до Германия- 2бр., осигуряване на нощувки за 6 участника, 4 нощувки , 5 дни за всяко едно пътуване;

Обособена позиция 2.

Предоставяне на услуги за пътуване и хотелско настаняване до Норвегия – 2бр., Осигуряване на нощувки за 6 участника, 5 нощувки, 6 дни за всяко едно пътуване“, качена  19.10.2018г.  в  системата  ИСУН е  ПРЕКРАТЕНА.

Решение

Съобщение 20.08.2018

Ръководството  на  СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР  ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА  ЗОНА“,  Бенефициент по  проект: „Таргетирано  Развитие и Актуализация на   Клъстерни  Информационни  Активи –  ТРАКИА“, Договор №  BG16RFOP002- 2.009-0045 – С01

  Съобщава , че е публикувана  Публична  покана  за  събиране  на  оферти  за  избор на  изпълнител по  реда  на  ПМС 160 с  предмет :  „Доставка  на  техническо  оборудване“  със следните  обособени  позиции: Обособена позиция 1: Доставка  на  200 бр.  преносим  компютър в  комплект  със слушалка  и мишка  за  обучаемите, 10  бр.  преносими компютри  със  слушалки  и мишки  за  преподаватели  и един  преносим  компютър  администратор; Обособена позиция 2: Доставка  на  пълноцветна  копирна  машина  –  1 бр. Обособена позиция 3:Доставка  на  сървърен  шкаф (комплект)-  1 бр. ;Обособена позиция 4:Доставка  на  Мултимедиен прожектор  със стойка –  10 бр.Обособена позиция 5:  Доставка  на  сървъри  –  2 бр; Обособена позиция 6: Доставка  на  UPS комплект(Аварийно  захранване)  -1бр; Обособена позиция 7:Доставка  на  Суич –  1 бр.“

Обща прогнозна стойност на процедурата256 005.92   (двеста  петдесет  и шест хиляди и пет  лева  и 92 стотинки)   лв. без ДДС. Определената  от  Възложителя  прогнозна  стойност  се  явява  и максималната  по  обявената  процедура.

Краен  срок  за  подаване  на  оферти :  29.08.2018г.   чрез  системата  ИСУН

Дата  на  отваряне  на  получените  оферти :  30.08.2018г.  в  9:00ч.  в  гр. София, ул.  Граф Игнатиев  № 3,ет.2

Публична покана 20.08.2018

За повече  информация:  https://eumis2020.government.bg/

Съобщение 20.08.2018

Ръководството  на  СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР  ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА  ЗОНА“,  Бенефициент по  проект: „Таргетирано  Развитие и Актуализация на   Клъстерни  Информационни  Активи –  ТРАКИА“, Договор №  BG16RFOP002- 2.009-0045 – С01

  Съобщава , че с Решение от  20.08.2018г., процедурата  за  избор на  изпълнител  чрез  Публична  покана  за  събиране  на  оферти  за  избор на  изпълнител по  реда  на  ПМС 160 с  предмет :  „Доставка  на  техническо  оборудване“  със следните  обособени  позиции: Обособена позиция 1: Доставка  на  200 бр.  преносим  компютър в  комплект  със слушалка  и мишка  за  обучаемите, 10  бр.  преносими компютри  със  слушалки  и мишки  за  преподаватели  и един  преносим  компютър  администратор; Обособена позиция 2: Доставка  на  пълноцветна  копирна  машина  –  1 бр. Обособена позиция 3:Доставка  на  сървърен  шкаф (комплект)-  1 бр. ;Обособена позиция 4:Доставка  на  Мултимедиен прожектор  със стойка –  10 бр.Обособена позиция 5:  Доставка  на  сървъри  –  2 бр; Обособена позиция 6: Доставка  на  UPS комплект(Аварийно  захранване)  -1бр; Обособена позиция 7:Доставка  на  Суич –  1 бр.“ е  ПРЕКРАТЕНА.

 Решение 20.08.2018

ПУБЛИЧНА ПОКАНА: „Доставка на техническо оборудване"

10.08.2018

СЪОБЩЕНИЕ !!!

 

Ръководството  на  СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР  ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА  ЗОНА“,  Бенефициент по  проект: „Таргетирано  Развитие и Актуализация на   Клъстерни  Информационни  Активи –  ТРАКИА“, Договор №  BG16RFOP002- 2.009-0045 – С01

  Съобщава , че е публикувана  Публична  покана  за  събиране  на  оферти  за  избор на  изпълнител по  реда  на  ПМС 160 с  предмет :  „Доставка  на  техническо  оборудване“  със следните  обособени  позиции: Обособена позиция 1: Доставка  на  200 бр.  преносим  компютър в  комплект  със слушалка  и мишка  за  обучаемите, 10  бр.  преносими компютри  със  слушалки  и мишки  за  преподаватели  и един  преносим  компютър  администратор; Обособена позиция 2: Доставка  на  пълноцветна  копирна  машина  –  1 бр. Обособена позиция 3:Доставка  на  сървърен  шкаф (комплект)-  1 бр. ;Обособена позиция 4:Доставка  на  Мултимедиен прожектор  със стойка –  10 бр.Обособена позиция 5:  Доставка  на  сървъри  –  2 бр; Обособена позиция 6: Доставка  на  UPS комплект(Аварийно  захранване)  -1бр; Обособена позиция 7:Доставка  на  Суич –  1 бр.“

Обща прогнозна стойност на процедурата256 005.92   (двеста  петдесет  и шест хиляди и пет  лева  и 92 стотинки)   лв. без ДДС. Определената  от  Възложителя  прогнозна  стойност  се  явява  и максималната  по  обявената  процедура.

Краен  срок  за  подаване  на  оферти :  20.08.2018г.   чрез  системата  ИСУН

За повече  информация:  https://eumis2020.government.bg/

Към поканата: Публична покана за оборудване

О Б Я В А: Клъстер Тракия икономическа зона търси „Експерт, създаване на сътрудничества и интернационализация“

02.01.2018 

СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР  ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА  ЗОНА“ ,  във връзка  с  изпълнението  на  проект   „ТАРГЕТИРАНО  РАЗВИТИЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА  КЛЪСТЕРНИ  ИНФОРМАЦИОННИ АКТИВИ  – ТРАКИА“, обявява  една  свободна  позиция за  длъжността  „Експерт, създаване на сътрудничества и интернационализация“.

Вид на  правоотношението: трудово, при  8 часов работен  ден.

Срок :  12 месеца  от  сключване  на  трудовия договор.

Брутно  трудово  възнаграждение:  2 569.04 лв.

Лицето  следва да  притежава  необходимата  професионална  квалификация с  оглед  изпълнение на  длъжността:  минимална  образователна  степен  бакалавър или  еквивалент  в областта  на  техническите, стопанските  или  хуманитарните  науки, способност за  комуникация без езикови  и културни  бариери.

Свободно владеене на английски език, ниво С1. Владеенето на втори език е преимущество. 

Основните  отговорности : дейности  по   утвърждаване  авторитета  на  Клъстера  в национален  и международен  аспект, създаване  на  предпоставки  за  участие в международни  клъстери  и мрежи, интернационализация на  продуктите  на  сдружението  и неговите  членове  и достъп до  нови  пазари и клиенти.

Подборът на  кандидатите  ще  се  извърши  по  документи: CV, други документи  доказващи  необходимите знания и опит за  изпълнение на  длъжността.

Срок на  подаване  на  документи  :  19.01.2018 г.

С  допуснатите по  документи  лица  ще  бъде  проведено  събеседване на  22.01.2018 г.  от  11:00 ч.

Сдружение „Клъстер Тракия икономическа зона“ стартира евро проект „Таргетирано развитие и актуализация на клъстерни информационни активи“ /ТРАКИА/ по договор № BG16RFOP002-2.009-0045-C01.

30.11.2017

Сдружение „Клъстер Тракия икономическа зона“ стартира евро проект „Таргетирано развитие и актуализация на клъстерни информационни активи“ /ТРАКИА/ по договор № BG16RFOP002-2.009-0045-C01.

Финансирането е по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, по процедура „Развитие  на клъстери в България“. Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

  • Начална дата на стартиране на проекта: 29.11.2017 г.
  • Продължителност: 14 месеца
  • Обща стойност на проекта: 1 754 167,51 лева
  • Безвъзмездна финансова помощ: 1 243 790,56 лева
  • Съфинансиране от „Клъстер Тракия икономическа зона“: 510 376,95 лева

Основна цел на проекта е повишаване  на конкурентоспособността, бизнес развитието и експортния потенциал на членовете на Сдружение „Клъстер Тракия икономическа  зона“ и на сдружението като цяло.

С изпълнението на проект ТРАКИА се осигурява увеличаване на броя на предлаганите услуги на настоящите и бъдещи членове на сдружението за обучение и квалификация на техния персонал. За осъществяването на целите на проекта се актуализират клъстерните информационни активи чрез обособяване на учебен център в „Тракия икономическа зона“. В него ще има 10 зали за теоретично обучение, един тренировъчен център за обучение за изграждане на фундаментални знания и компетентности в различни, основни за индустриалното производство, области и специални и развити умения в работата, обслужването и проектирането на мехатронни системи със средна и висока степен на автоматизация. Предвижда се закупуването и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални и нематериални активи за предоставяне на обучения, посредством ИКТ решения. Това следва да доведе до подобряване на общия финансов резултат от дейността и повишаване на производителността и потенциала за развитие, както и на цялостната конкурентоспособност на фирмите участници в клъстера.

Описаните по-горе очаквани резултати и ползи от реализирането на проекта отговарят на общата цел на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за развитие на динамична българска икономика, конкурентоспособна на европейския и световен пазар.


–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

Проект  BG16RFOP002-2.009-0045-C01 „Таргетирано развитие и актуализация на клъстерни информационни активи“ /ТРАКИА/, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие