„Клъстер Тракия икономическа зона“ оборудва за над 1.5 млн. лева учебен център по проект ТРАКИА

С над 200 компютъра, модерен софтуер и електронна платформа ще обучават на теория и практика кадри за индустрията

22.05.2019 г.

За 1 754 167,51 лева „Клъстер Тракия икономическа зона“ оборудва и обзавежда център за обучение и квалификация на кадрите. Средствата са по проект „Таргетирано Развитие и Актуализация на Клъстерни Информационни Активи“  /ТРАКИА/, съгласно договор за изпълнение № BG16RFOP002-2.009-0045-C01, чийто бенефициент е сдружението. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, по процедура „Развитие  на клъстери в България“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Общата стойност на проекта е 1 754 167,51 лв., от които 1 057 221,95 лв. европейско и 186 568,61 лв. национално съфинансиране, конкретизира днес по време на заключителна пресконференция ръководителят на проекта Емил Димитров.

Основната цел на проект ТРАКИА е увеличаване на конкурентоспособността, бизнес развитието, експортния потенциал и споделена инфраструктура на членовете на „Клъстер Тракия икономическа  зона“ и на сдружението като цяло. В момента се финализират дейностите по реализацията на проект ТРАКИА. Закупува се обзавеждане и оборудване за 10 зали за теоретично обучение и за 1 тренировъчен център за учебна практика, в това число 211 компютъра, модерен софтуер и електронна платформа за управление на електронни масиви на „Клъстер Тракия икономическа зона“ и дистанционно обучение. В учебния център ще се формират фундаментални знания и компетентности в различни за индустриалното производство области и умения в работата, обслужването и проектирането на мехатронни системи със средна и висока степен на автоматизация.

С реализирането на проект ТРАКИА се осигурява увеличаване на броя на предлаганите услуги на настоящите и бъдещи членове на сдружението за обучение и квалификация на техния персонал. Както е известно „Клъстер Тракия икономическа зона“ подпомага развитието на „Тракия икономическа зона“, най-мащабната индустриална зона не само в България, но и в Югоизточна Европа, в която има над 180 фирми – български и чуждестранни инвеститори.

С разширяване на портфолиото на предлаганите до момента услуги от Клъстера и преминаването към междусекторно сътрудничество, сдружението ще поеме по-голяма роля в насърчаването на регионалната индустриална модернизация, смята Димитров.

П О К А Н А за 22.05.2019

На 22.05.2019 г., сряда, от 10.30 часа на адрес /в Google Maps/: TEZ 16+1 Logistics Hub & Pavilion, 4204 Марица – https://maps.app.goo.gl/ch7oBeAmqyuv8iuG7, „Клъстер Тракия икономическа зона“ ще проведе заключителна пресконференция за проект „ТРАКИА“.

   „Клъстер Тракия икономическа зона“ е бенефициент на безвъзмездна финансова помощ по проект „Таргетирано Развитие и Актуализация на Клъстерни Информационни Активи“ /ТРАКИА/, съгласно договор за изпълнение № BG16RFOP002-2.009-0045-C01.  

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, по процедура „Развитие  на клъстери в България“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Общата стойност на проекта е 1 754 167,51 лв., от които 1 057 221,95 лв. европейско и 186 568,61 лв. национално съфинансиране.

  По време на заключителната пресконференция ще бъдат оповестени извършените дейности при изпълнението на проекта и визията на „Клъстер Тракия икономическа зона“ за устойчивост на постигнатите резултати.

Съобщение 15.05.2019

Ръководството  на  СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР  ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА  ЗОНА“,  Бенефициент по  проект: „Таргетирано  Развитие и Актуализация на   Клъстерни  Информационни  Активи –  ТРАКИА“, Договор №  BG16RFOP002- 2.009-0045 – С01

  Съобщава , че е публикувана  Публична  покана  за  събиране  на  оферти  за  избор на  изпълнител по  реда  на  ПМС 160 с  предмет :  Доставка на оборудване и софтуер за тренировъчен център

Обособена позиция 2 „Модулна система за обучение, емулираща реален автоматизиран асемблиращ процес – 1бр., Софтуер за симулации, наблюдение и контрол на автоматизирани процеси – 8 бр.“

Обособена позиция 4 „Обучителен софтуер пакет от: 13 онлайн обучения за тренера – и 1 комплект от 10 учебни програми с придобиване на 1- ва, 2 – ра и 3 – та степен на професионална квалификация съгласно ДОИ“

Обща прогнозна стойност на процедурата:  222 913.66лв. без ДДС. Определената  от  Възложителя  прогнозна  стойност  се  явява  и максималната  по  обявената  процедура.

Краен  срок  за  подаване  на  оферти :  22.05.2019г.   чрез  системата  ИСУН

Дата  на  отваряне  на  получените  оферти :  23.05.2019г.  в  10:00ч.  в  гр. София, ул.  Граф Игнатиев  № 3,ет.2

За повече  информация:  https://eumis2020.government.bg/

Съобщение 24.04.2019

Ръководството  на  СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР  ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА  ЗОНА“,  Бенефициент по  проект: „Таргетирано  Развитие и Актуализация на   Клъстерни  Информационни  Активи –  ТРАКИА“, Договор №  BG16RFOP002- 2.009-0045 – С01

  Съобщава , че е публикувана  Публична  покана  за  събиране  на  оферти  за  избор на  изпълнител по  реда  на  ПМС 160 с  предмет :  Доставка на оборудване и софтуер за тренировъчен център

Обособена позиция 1 „Система за обучение в областта на пневматиката, електро- пневматиката, пневматични задвижвания и сензори в пневнатичните системи – 2 бр., Преносима система за обучение по пневматика и електропневматика – 2 бр., Система за обучение в Хидравликата и Електро- хидравликата (прозрачни елементи) – 1бр.

Обособена позиция 2 „Модулна система за обучение, емулираща реален автоматизиран асемблиращ процес – 1бр., Софтуер за симулации, наблюдение и контрол на автоматизирани процеси – 8 бр.“

Обособена позиция 3 „Стенд /АИС/ – 2бр., помощен софтуер системи за автоматизация – 1бр., помощен софтуер система за сградна автоматизация – 1 бр.“

Обособена позиция 4 „Обучителен софтуер пакет от: 13 онлайн обучения за тренера – и 1 комплект от 10 учебни програми с придобиване на 1- ва, 2 – ра и 3 – та степен на професионална квалификация съгласно ДОИ“

Обща прогнозна стойност на процедурата:  446 082.35 лв. без ДДС. Определената  от  Възложителя  прогнозна  стойност  се  явява  и максималната  по  обявената  процедура.

Краен  срок  за  подаване  на  оферти :  02.05.2019г.   чрез  системата  ИСУН

Дата  на  отваряне  на  получените  оферти :  03.05.2019г.  в  11:30ч.  в  гр. София, ул.  Граф Игнатиев  № 3,ет.2

За повече  информация:  https://eumis2020.government.bg/

Съобщение 05.04.2019

Ръководството  на  СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР  ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА  ЗОНА“,  Бенефициент по  проект: „Таргетирано  Развитие и Актуализация на   Клъстерни  Информационни  Активи –  ТРАКИА“, Договор №  BG16RFOP002- 2.009-0045 – С01

  Съобщава , че е публикувана  Публична  покана  за  събиране  на  оферти  за  избор на  изпълнител по  реда  на  ПМС 160 с  предмет  

Обособена  позиция №1 : Изработване на маркетингова стратегия за нуждите на „Клъстер Тракия Икономическа Зона“

Прогнозна стойност в лева, без ДДС (в цифри) : 19 800 лева, без ДДС

Обособена  позиция №2 : Предоставяне  на консултантски услуги  за  стъпването  на  друг пазар, включително  изследвания и информация за  таргетираните  пазари – прогнозна  стойност  –  19 200 лв.

Прогнозна стойност в лева, без ДДС (в цифри) : 19 200 лева, без ДДС

Определената  от  Възложителя  прогнозна  стойност  се  явява  и максималната  по  обявената  процедура.

Краен  срок  за  подаване  на  оферти :  14.04.2019г.   чрез  системата  ИСУН

Дата  на  отваряне  на  получените  оферти :  15.04.2019г.  в  11:30ч.  в  гр. София, ул.  Граф Игнатиев  № 3,ет.2

За повече  информация:  https://eumis2020.government.bg/

Съобщение 04.01.2019

Ръководството  на  СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР  ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА  ЗОНА“,  Бенефициент по  проект: „Таргетирано  Развитие и Актуализация на   Клъстерни  Информационни  Активи –  ТРАКИА“, Договор №  BG16RFOP002- 2.009-0045 – С01

  Съобщава , че е публикувана  Публична  покана  за  събиране  на  оферти  за  избор на  изпълнител по  реда  на  ПМС 160 с  предмет :  Осигуряване на самолетни билети и хотелско настаняване за 6 участника за 4 пътувания (по две в Германия и в Норвегия)

Обособена позиция № 1: Предоставяне на услуги за пътуване и хотелско настаняване до Германия – 2 бр., осигуряване на нощувки за 6 участника, 4 нощувки, 5 дни за всяко едно пътуване.

 Обособена позиция № 2: Предоставяне на услуги за пътуване и хотелско настаняване до Норвегия – 2 бр., осигуряване на нощувки за 6 участника, 5 нощувки, 6 дни за всяко едно пътуване.

Обща прогнозна стойност на процедурата:  53 980.91   петдесет  и три  хиляди  деветстотин  и осемдесет  лева  и 91 стотинки). без ДДС. Определената  от  Възложителя  прогнозна  стойност  се  явява  и максималната  по  обявената  процедура.

Краен  срок  за  подаване  на  оферти :  13.01.2019г.   чрез  системата  ИСУН

Дата  на  отваряне  на  получените  оферти :  14.01.2019г.  в  12:00ч.  в  гр. София, ул.  Граф Игнатиев  № 3,ет.2

За повече  информация:  https://eumis2020.government.bg/

СЪОБЩЕНИЕ 21.12.2018

Ръководството  на  СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР  ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА  ЗОНА“,  Бенефициент по  проект: „Таргетирано  Развитие и Актуализация на   Клъстерни  Информационни  Активи –  ТРАКИА“, Договор №  BG16RFOP002- 2.009-0045 – С01

  Съобщава , че е публикувана  Публична  покана  за  събиране  на  оферти  за  избор на  изпълнител по  реда  на  ПМС 160 с  предмет :  Разработване, доставка и внедряване на електронна платформа за управление на учебен процес и провеждане на иновативни електронни, уеб-базирани и дистанционни обучения, с придобиване на правата върху актива. – 1 бр.

Обща прогнозна стойност на процедурата:  899 760.00 осемстотин деветдесет и девет  хиляди седемстотин  шестдесет лева  и 00 стотинки). без ДДС. Определената  от  Възложителя  прогнозна  стойност  се  явява  и максималната  по  обявената  процедура.

Краен  срок  за  подаване  на  оферти :  02.01.2019г.   чрез  системата  ИСУН

Дата  на  отваряне  на  получените  оферти :  03.01.2019г.  в  11:00ч.  в  гр. София, ул.  Граф Игнатиев  № 3,ет.2

За повече  информация:  https://eumis2020.government.bg/

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 02.11.2018

Ръководството  на  СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР  ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА  ЗОНА“,  Бенефициент по  проект: „Таргетирано  Развитие и Актуализация на   Клъстерни  Информационни  Активи –  ТРАКИА“, Договор №  BG16RFOP002- 2.009-0045 – С01  съобщава , че с Решение от  2.11.2018г., процедурата  за  избор на  изпълнител  чрез  Публична  покана  за  събиране  на  оферти  за  избор на  изпълнител по  реда  на  ПМС 160 с  предмет :   Осигуряване  на  самолетни  билети  и хотелско  настаняване  за  6  участника  за  4 пътувания (по  две  в  Германия и в  Норвегия) 

Обособена  позиция №  1: Предоставяне  на  услуги  за пътуване  и хотелско  настаняване  до Германия –  2 бр., осигуряване  на  нощувки  за  6  участника, 4 нощувки, 5 дни  за  всяко  едно  пътуване.

Обособена  позиция №  2: Предоставяне  на  услуги  за пътуване  и хотелско  настаняване  до Норвегия  –  2 бр., осигуряване  на  нощувки  за  6  участника, 5 нощувки, 6 дни  за  всяко  едно  пътуване., качена  24.10.2018г.  в  системата  ИСУН е  ПРЕКРАТЕНА на  основание чл.9, ал.1 т.1 от  ПМС  № 160 от  1 юли 2016г.

Решение за прекратяване

Съобщение 24.10.2018

Ръководството  на  СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР  ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА  ЗОНА“,  Бенефициент по  проект: „Таргетирано  Развитие и Актуализация на   Клъстерни  Информационни  Активи –  ТРАКИА“, Договор №  BG16RFOP002- 2.009-0045 – С01

  Съобщава , че е публикувана  Публична  покана  за  събиране  на  оферти  за  избор на  изпълнител по  реда  на  ПМС 160 с  предмет :  Осигуряване на самолетни билети и хотелско настаняване за 6 участника за 4 пътувания (по две в Германия и в Норвегия)

Обособена позиция № 1: Предоставяне на услуги за пътуване и хотелско настаняване до Германия – 2 бр., осигуряване на нощувки за 6 участника, 4 нощувки, 5 дни за всяко едно пътуване.

 Обособена позиция № 2: Предоставяне на услуги за пътуване и хотелско настаняване до Норвегия – 2 бр., осигуряване на нощувки за 6 участника, 5 нощувки, 6 дни за всяко едно пътуване.

Обща прогнозна стойност на процедурата:  53 980.91   петдесет  и три  хиляди  деветстотин  и осемдесет  лева  и 91 стотинки). без ДДС. Определената  от  Възложителя  прогнозна  стойност  се  явява  и максималната  по  обявената  процедура.

Краен  срок  за  подаване  на  оферти :  01.11.2018г.   чрез  системата  ИСУН

Дата  на  отваряне  на  получените  оферти :  02.11.2018г.  в  12:00ч.  в  гр. София, ул.  Граф Игнатиев  № 3,ет.2

За повече  информация:  https://eumis2020.government.bg/

 

 

Съобщение 23.10.2018

Ръководството  на  СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР  ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА  ЗОНА“,  Бенефициент по  проект: „Таргетирано  Развитие и Актуализация на   Клъстерни  Информационни  Активи –  ТРАКИА“, Договор №  BG16RFOP002- 2.009-0045 – С01

  Съобщава , че с Решение от  23.10.2018г., процедурата  за  избор на  изпълнител  чрез  Публична  покана  за  събиране  на  оферти  за  избор на  изпълнител по  реда  на  ПМС 160 с  предмет Осигуряване на самолетни билети и хотелско настаняване за 6 участника за 4 пътувания, с две обособени позиции :

Обособена позиция 1.

Предоставяне на услуги за пътуване и хотелско настаняване до Германия- 2бр., осигуряване на нощувки за 6 участника, 4 нощувки , 5 дни за всяко едно пътуване;

Обособена позиция 2.

Предоставяне на услуги за пътуване и хотелско настаняване до Норвегия – 2бр., Осигуряване на нощувки за 6 участника, 5 нощувки, 6 дни за всяко едно пътуване“, качена  19.10.2018г.  в  системата  ИСУН е  ПРЕКРАТЕНА.

Решение